مشاهده / بستن موضوعات

همین هزیان های واقعی ...

از فکر سیر ترشی های که 10 سال دیگر 10 ساله اند و من 34 ساله حالم به هم می خورد ... من از گذر روزها ... من از بزرگ شدن، از از دست ، از فهمیدن حالم به هم می خورد ... من هر روز برای زندگی، برای ادامه بهانه ها و دلیل های خوب و کافی ندارم ... هیچ چیز درست نمی شود و زمان حلال هیچ مشکلی نیست .... تا وقتی که انسان برای تغییر دست به تار و پودهای فاسدش بزند ...

+ مثل هزیان های دم مرگ چنین درهم و برهم می گویم ... که همین هزیان ها واقعیت محض اند ....

+ نجات دهنده من در اعماق وجودم مرده است !
منبع اين نوشته : منبع