مشاهده / بستن موضوعات

خواب زنایی که چپ نیست ...

مثل یه دوربین Gopro بودم ... از رو به رو شاید روو نوک هواپیماش ... نمی دونم هواپیما بود یا بالگرد یا هلی کوپتر ... من سر در نمی اوردم ... تشخیص نمی دادم ... فقط می فهمیدم که پرواز می کرد ... رها تر بود ... بی قید و بند ... توو چشمای من، توو چشمای دوربین، توو چشمای دانای کل نگاه می کرد و بلند داد می زد: دیگه عشق و عاشقی تمومه ... بلند داد می زد ... دیگه عشق و عاشقی تمومه! ... و دیگه عشق و عاشقی تموم شد ...

+ پشت خوابای سبک من، واقعیته ...
منبع اين نوشته : منبع